Chúc mừng các thầy tuyên khấn trọn đời và Phó tế

by Administrator

Vào ngày 29/6/2021, Thầy Định, K’suổi, Qúi Quận, Văn Thơ and Micheal Ramesh đã tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chúa Thánh Thần.

Ảnh lưu niệm

Thánh lễ trực tuyến được truyền dẫn từ Philipin

Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn các thầy để các thầy luôn trung thành trong ơn gọi.

Niềm vui tiếp nối niềm vui, ngày 1/7, Rev. Micheach Ramesh, Rev. Nguyễn Văn Định and Rev. Nguyễn Quý Quận
đã được phong phó tế tại Philipin.

Giám mục đặt tay chúc lành thiên chức Phó tế

Phó tế Quận, Định và Micae (Ấn Độ)


Chụp ảnh lưu niệm

Thánh lễ được truyền dẫn từ Philipin

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và dìu dắt ba phó tế mới để các Ngài luôn trung thành theo Chúa và phục vụ cộng đoàn.

You may also like