Năm Đức Tin trong Cộng đoàn

by Jose Le

Inhaxiô Nguyễn Quý Quận

Năm nay, chúng tôi – thỉnh Sinh Dòng Chúa Thánh Thần tại Gò Vấp  đựơc mời gọi bước vào năm Đức tin theo đề xuất của Đức Giáo Hoàng. Đức tin được biểu lộ trong đời  sống cộng đoàn,  trong việc học hành và mục vụ. Những lãnh vực này giúp chúng tôi sống liên kết mật thiết hơn với Chúa và mọi người.

Là cộng đoàn nên chúng tôi cùng chia sẻ một đức tin. Đức tin của chúng tôi đựợc nuôi dưỡng qua những giờ kinh nguyện chung và những buổi học hỏi Kinh Thánh. Năm nay chúng tôi bắt đầu chương trình đọc Kinh Thánh trọn bộ, mỗi ngày một chương với hy vọng có thể  hoàn thành trong thời gian ba năm. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc được học hỏi Lời Chúa với cả tâm trí vì “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi ” (Tv 118,105).  Bên cạnh đó, việc tham dự Thánh Lễ với nhau trong cộng đoàn cũng giúp chúng tôi nhận ra rằng tình yêu của Thiên chúa luôn hiện diện trong cộng đoàn, là mối dây liên kết hiệp nhất chúng tôi với nhau mặc dù chúng tôi đến từ những vùng miền khác nhau, có những cá tính và văn hoá khác nhau.

Đức tin cũng được dưỡng nuôi qua qua việc học hành. Qua việc học hỏi những giáo huấn của Giáo hội, chúng tôi cảm thấy gần gũi  hơn với  Thiên Chúa. Bốn anh em đang học Triết học năm 1 và hai anh em đang học Triết năm 2 tại Trung tâm học vấn Dòng Đaminh. Có những môn học như Luận Lý và Siêu Hình rất khó nhưng khá thú vị. Những môn học này giúp chúng tôi suy tư và phán đoán. Chúng tôi hy vọng rằng sự hiểu biết của mình sẽ giúp chúng tôi đào sâu Đức Tin và phục vụ mọi người. Chúng tôi cảm thấy mình có giới hạn trước quá nhiều điều phải học. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi sẽ thành công.

Cuối cùng, đức tin cũng được biểu lộ qua việc mục vụ.  Năm nay, hai anh em tham gia vào việc dạy giáo lý ở giáo xứ Bến Hải- bốn anh em làm mục vụ ở các nhà hưu dưỡng dưới sự chăm sóc của các Tăng Ni Phật Tử và các Sơ. Chúng tôi cũng tổ chức những chuyến đi chơi cho các em mồ côi, khuyết tật hai lần mỗi năm. Chúng tôi thấy đựơc được sự ngây thơ, hồn nhiên vui tươi của các em thiếu nhi cũng như đồng cảm với những đau đớn của các cụ già và những người bệnh tật .Trên hết, chúng tôi nhận ra Thiên Chúa trong họ.

You may also like

Leave a Comment