Home Ngoài Mục Linh Đạo Dòng

Linh Đạo Dòng

by Jose Le

Sống tha thiết với Đức Yêsu đến độ giống như Ngài trong mọi sự, giúp đỡ các tâm hồn, đó là ân sủng đặc biệt các anh em Dòng Chúa Thánh Thân đã lãnh nhận. Đặc sủng này được truyền thông cho những người đã gặp gỡ và dang giúp đỡ, đặc biệt là cho nhóm sáu người ban đầu tiên tại Paris và những Kitô hữu kế tiếp lập dòng.
 

Nhóm ban đầu tiên đã lãnh nhận đặc sủng tình yêu của Đức Kitô qua qui hướng lòng về đức Kitô và giáo huốn của Ngài trong một ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Riêng trường hợp của Cha Poullart de Places, ngài đã thấm nhận đặc sủng và tình yêu sâu dắm của Đức Kitô ít là qua những cuộc sy nghẫm và câu nguyện mật thiết với Đức Kitô. Qua sự gặp gỡ tình yêu này, Cha Poullart đa quết tâm bỏ đi những sự thừa kế dầu có nơi cha mẹ. Ngài chọn một đời sống khiết tịnh để phục vụ cho các thầy dự tu nghèo và giúp họ trên nên người truyền giáo khắp nơi.

Nhóm khởi đầu đã trọn phục cho các linh hôn nghèo, các linh hồn bi bỏ rơi và các nơi mà Giáo Hội gặp nhiêu khó khăn reo giảng tin mựng.

Trong nỗ lực canh tân chính bản thân và chuẩn bị cuốc sống, tình thần nhẹ nhàng và sãn sàng để nghe tiếng Chúa Thánh Thần dìu dắt trong cuộc trình truyền đạo của nhà dòng trên 300 năm thành lập.

You may also like

Leave a Comment